ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
LINK / ในตำบล
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา นำพาการบริหารจัดการที่ดี มีความพร้อมสู่อาเซียน     

 

 

 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มอำเภอท่าแซะ ประกาศแจ้งเตือน ให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย จากฝนตกหนัก  ร้อยละ 60 - 70 ในช่วงวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2561  หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นใม้ใหญ่ ระวังอันตรายที่เกิดจากลมกรรโชกแรง ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อราชการ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561

 

 

 

   

 

 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้เข้าร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์ "ปั่นรับลม ชมเขื่อนคุริง"   อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  จุดปล่อยตัว ณ   ประตูระบายน้ำคุริง   วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561


 

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เข้าร่วมกิจกรรมวันน้อมรำลึกวันปิยมหาราช    ในวันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าแซะ 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
Tel. ๐๗๗-๕๑๐-๔๑๐,๐๗๗-๕๑๐-๔๑๑ Fax : ๐๗๗-๕๐๘-๐๑๘ Email : info@khuring.com

เริ่มจัดทำเว็บไซต์ ตั้งแต่ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘