ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
dot
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletเรื่องน่าสนใจ
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
dot
bulletรายงานการประชุม
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
bulletพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558
dot
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัยการให้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. คุริง ทางเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ขององค์กานบริหารส่วนตำบลคุริง รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

  เชิญชมและเชียร์  กีฬาเชื่อมสัมพันธ์  ตำบลคุริง ครั้งที่ 13 ค่ะ
 

 

 

dot


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

More...
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔icon

More...
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔icon

More...
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

More...

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕icon

More...

กลุ่มสตรีมุสลิมมูฮาญีรีน " ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มicon
 

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
Tel. ๐๗๗-๕๑๐-๔๑๐,๐๗๗-๕๑๐-๔๑๑ Fax : ๐๗๗-๕๐๘-๐๑๘ Email : info@khuring.com

เริ่มจัดทำเว็บไซต์ ตั้งแต่ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘