ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
dot
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletเรื่องน่าสนใจ
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
dot
bulletรายงานการประชุม
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
bulletพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558
dot
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัยการให้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. คุริง ทางเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com
 

   

 

dot


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

More...
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔icon

More...
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔icon

More...
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

More...

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕icon

More...

กลุ่มสตรีมุสลิมมูฮาญีรีน " ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มicon
 

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
Tel. ๐๗๗-๕๑๐-๔๑๐,๐๗๗-๕๑๐-๔๑๑ Fax : ๐๗๗-๕๐๘-๐๑๘ Email : info@khuring.com

เริ่มจัดทำเว็บไซต์ ตั้งแต่ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘