ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletรายงานการประชุม
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
LINK / ในตำบล
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา 5 ป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

 

 

   

 


องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง และพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร ร่วมถวายความอาลัยขอน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
 อ่านต่อ...

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง และพสกนิกรชาว จังหวัดชุมพร ร่วมถวายความอาลัยขอน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหา สู่ สวรรคาลัย  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

อ่านต่อ...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
Tel. ๐๗๗-๕๑๐-๔๑๐,๐๗๗-๕๑๐-๔๑๑ Fax : ๐๗๗-๕๐๘-๐๑๘ Email : info@khuring.com

เริ่มจัดทำเว็บไซต์ ตั้งแต่ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘