ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletติดตามและประเมินผลแผน
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงานประจำปี
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
dot
การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
dot
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletรายงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 6 เดือน
bulletรายงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
www.khuring.com/images/1125818569/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (11).pdf
1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับการจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น) สายวังมะปราง หมู่ที่ 3 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 ประกวดราคา (e-bidding)  
 
โครงการ
 
 
ประกาศ ฯ
 
 
เอกสาร
 
 
                   ผลสอบราคา

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใน หมู่ที่ 2 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

 

 
 
2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวทางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น) สายวังมะปราง หมู่ที่ 3 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร               
         
 
 
 
โครงการ
  ประกาศฯ    ผลสอบ      ราคา

 1.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.31 006 สายหนองคล้า-ท่าใหญ่ บ้านท่าลานทอง หมู่ที่ 4 ตำบลคุริง  กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50  เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

 
 2.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.31 004 สายยีลาน-ท่าใหญ่ บ้านยีลาน หมู่ที่ 7 ตำบลคุริง  กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50  เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง    
3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชพ.31 004 สายยีลาน-ท่าใหญ่ บ้านยีลาน หมู่ที่ 7 ตำบลคุริง   
4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.ถ.31 006 สายหนองคล้า-ท่าใหญ่ บ้านท่าลานทอง หมู่ที่ 4 ตำบลคุริง   
5.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๓ นิคม  หมู่ที่ ๕ ตําบลคุริง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชมุพร ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)    
6.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๓ นิคม  หมู่ที่ ๕ ตําบลคุริง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชมุพร ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)  
7.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่  E ๕/๒๕๖๑  การจ้างก่อสรา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๓ นิคม หมู่ที่ ๕ ตําบลคุรงิ   
8.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๓ นิคม  หมู่ที่ ๖ ตําบลคุริง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชมุพร ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)    
9.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่  E ๕/๒๕๖๑  การจ้างก่อสรา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๓ นิคม หมู่ที่ ๖ ตําบลคุริง  
10.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่  E ๕/๒๕๖๑  การจ้างก่อสรา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๕ นิคม หมู่ที่ ๖ ตําบลคุริง  
 11.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดนขนาดใหญ่ บ้านยีลาน หมู่ที่ ๗ ตําบลคุริง    
 12.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใน หมู่ที่ 2 ตําบลคุริง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบประมาณ 1,500,000.-บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)    
 13.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดําเนินการจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านยีลาน หมู่ที่ 7 ตําบลคุริง องค์การบริหารส่วนตําบลคุริงอําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบประมาณ 1,690,000.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)  
14.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ะดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวทางแบบเซอร์ เฟชทรีตเมนต์สองชั้น) สายวังมะปราง หมู่ที่ 3 ตําบลคุริง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบประมาณ 1,500,000.-บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)   
 
 
 
โครงการ
 
 
ประกาศ ฯ
 
 
เอกสาร
 
 
  ผลสอบราคา
1.ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 5 นิคม หมู่ที่ 6 ตำบลคุริง

 

 

 
 
2.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 5 นิคม หมู่ที่ 6 ตำบลคุริง               
3.ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3 นิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคุริง        
4.ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยีลาน - ท่าใหญ่  หมู่ที่ 7 ตำบลคุริง        
5.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3 นิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคุริง        
6.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ยีลาน - ท่าใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลคุริง        
7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 นิคม  หมู่ที่ 6 ตำบลคุริง        
8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 นิคม  หมู่ที่ 5 ตำบลคุริง        

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยีลาน - ท่าใหญ่ หมู่ที่ 7  ตำบลคุริง  

     
10.ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3 นิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคุริง และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3 นิคม หมู่ที่ 6 ตำบลคุริง    
วิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
โครงการ
 
 
 
ประกาศ ฯ
 
 
 
เอกสาร
 
 
 
ประกวดราคา
เอกสารประมูลจ้าง
 
 
ผลสอบราคา
1.ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยีลาน ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร(ประกาศใหม่ล่าสุด ลงวันที่  08/02/60) ครั้งที่ 3
 
2.ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยีลาน ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร(ประกาศใหม่ล่าสุด ลงวันที่  09/03/60) ครั้งที่ 4    
3.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง      
 4.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบคุริง เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายสุวัฒน์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร    
5.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามถนนสายซอย 1 นิคม หมู่ที่ 3 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร         

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.