ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletรายงานการประชุม
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
LINK / ในตำบล
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับการจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น) สายวังมะปราง หมู่ที่ 3 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
   
 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  
 
โครงการ
 

 1.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.31 006 สายหนองคล้า-ท่าใหญ่ บ้านท่าลานทอง หมู่ที่ 4 ตำบลคุริง  กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50  เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

 2.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.31 004 สายยีลาน-ท่าใหญ่ บ้านยีลาน หมู่ที่ 7 ตำบลคุริง  กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50  เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  
 
 
โครงการ
 
ประกาศ ฯ
 
เอกสาร
 
สอบราคา
ราคากลางพัสดุ
ผลสอบ
ราคา

1.จ้างซ่อมแซมถนนภายในคุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร(ประกาศใหม่ล่าสุด ลงวันที่  29/06/59)

 

 

      
1
 2.สอบราคาจ้างเหมาลาดยาง (ผิวทางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น) สายวังมะปราง หมู่ที่ 3 ต ำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร               
 3.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้า-ท่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 2/11/59        
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิเศษ 3  29/12/59        
5.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุวัฒน์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
6.โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร        
 
 
โครงการ
 
 
ประกาศ ฯ
 
 
เอกสาร
 
 
ประกวดราคา
เอกสารประมูลจ้าง
 
ผลสอบราคา
1.การคัดเลือกให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่  ม.ที่  5
       
2.เรื่อง  ยกเลิกการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 5  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์            
3.การคัดเลือกให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่  ม.ที่  5 (ประกาศใหม่ล่าสุด ลงวันที่  11/07/58)        
4.ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย  3  นิคม  หมู่ที่ 5 (ประกาศใหม่ล่าสุด ลงวันที่  24/08/58)    
5.ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมน  3  นิคม  หมู่ที่ 6 (ประกาศใหม่ล่าสุด ลงวันที่  24/08/58)        
 6.ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยีลาน ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร(ประกาศใหม่ล่าสุด ลงวันที่  10/11/59)        
7.ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยีลาน ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร(ประกาศใหม่ล่าสุด ลงวันที่  29/12/59) ครั้งที่ 2    
8.ยกเลิกการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยีลาน ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร(ประกาศใหม่ล่าสุด ลงวันที่  29/12/59) ครั้งที่ 2      
9.ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยีลาน ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร(ประกาศใหม่ล่าสุด ลงวันที่  08/02/60) ครั้งที่ 3  
10.ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยีลาน ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร(ประกาศใหม่ล่าสุด ลงวันที่  09/03/60) ครั้งที่ 4  

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.