ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletติดตามและประเมินผลแผน
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงานประจำปี
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
dot
การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
dot
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletรายงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 6 เดือน
bulletรายงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
 

 

 

 

 

::ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๐
     
๑) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๐    
    - เพิ่มเติมครั้งที่ ๑    
    - เพิ่มเติมครั้งที่ ๒    
    - เพิ่มเติมครั้งที่ ๓    
       
::ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๑
     
๑) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๑    
     - เพิ่มเติมครั้งที่ ๑    
    - เพิ่มเติมครั้งที่ ๒    
       
 ::ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๒
     
๑) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  
   
 ::ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๓
     
๑) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๓    hspace=0  
   
 ::ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗
     
๑) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

hspace=0

 
๒)รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   hspace=0    
         
 ::ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘
     
๑) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

hspace=0

 
 ๒ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    hspace=0    
 ๓) แผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    hspace=0    
         
 ::ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙
     
๑) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙    
๒) แผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
๓) แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    
๔)รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

 

 
๕)แบบรายงานการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง     
๖)แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติตามจัดซื้อจัดจ้าง     
       
::ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐
     
๑) การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วน    
ตำบลคุริง      
๒) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐    
๓) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีปรับแผนการจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐    
๔) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง ปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐    
๕) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐      
๖) แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรณีปรับแผนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง    
๗) แผนปฎิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรณีปรับแผนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง    
๘) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง
   
 ๙) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง      
๑๐) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  

๑๑) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง    
๑๒) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง    
   
:ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑                                                                      
๑) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง การกำหนเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑    
๒) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    
๓) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง    
๔) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
๕) แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๖)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

     
 
 ๗) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง    
๘) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง เพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
๙) แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง จังหวัดชุมพร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง   
๑๐) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง   
๑๑) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   
๑๒) สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวัฒน์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   
     
 
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒                                                          
๑) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ    ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    
๒)ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคุริง เรื่อง การกําหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตําบลคุริง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    
๓.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี     
       
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓      

๑)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

   

 


     
       
   
     
     

 

     
 
     
     
       
     
       
     

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.