ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
dot
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
bulletเรื่องน่าสนใจ
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletการโอนงบประมาณ
bulletการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
bulletงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
dot
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒การให้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. คุริง ทางเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.comข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 
๑)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐
๒)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐   
    . .
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
๑)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
  1 1 1
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๑)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
  1 1 1

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
๑)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔                                                                                                                                                           hspace=0 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
๑)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ hspace=0

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

๑)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖    hspace=0         

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๑)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗             

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๑)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.