ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
dot
bulletเรื่องน่าสนใจ
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี
dot
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletการโอนงบประมาณ
bulletการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
bulletงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
dot
dot
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทองการให้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. คุริง ทางเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.comข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 
๑)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐
๒)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐   
    . .
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
๑)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
  1 1 1
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๑)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
  1 1 1

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
๑)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔                                                                                                                                                           hspace=0 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
๑)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ hspace=0

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

๑)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖    hspace=0         

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๑)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗             

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.