ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
dot
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
bulletเรื่องน่าสนใจ
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletการโอนงบประมาณ
bulletการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
bulletงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
dot
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒การให้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. คุริง ทางเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.comการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

 
:: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙
๑)
ทะเบียนคุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
1 1 1 1
:: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐
๑)
ทะเบียนคุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๐ hspace=0
1 1 1 1
:: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
๑)
ทะเบียนคุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ hspace=0
:: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
๑)
ทะเบียนคุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒
- ต.ค.๒๕๕๑ - พ.ค.๒๕๕๒ hspace=0
:ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
๑) ทะเบียนคุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ hspace=0
1 1 1 1
  


Copyright © 2010 All Rights Reserved.