ReadyPlanet.com
dot
dot
การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
dot
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต
bulletรายงานกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletประมวลจริยธรรม
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletประกาศ/หลักเกณฑ์
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletติดตามและประเมินผลแผน
bulletรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงานประจำปี
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
รายงานผลความพึงพอใจ
dot
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
dot
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP)
dot
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP)
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพสปสช.อบต.คุริง
dot
bulletแผนปฎิบัติการ
ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
**  กรอก ชื่อ - สกุล  ที่อยู่ อีเมล ที่สามารถติดต่อกลับได้   และรายละเอียดที่ขอรับ
ขอบคุณค่ะ
ประชาสัมพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.