ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
dot
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
dot
bulletรายงานการประชุม
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
bulletพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558
dot
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัยการให้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. คุริง ทางเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.comงบแสดงฐานะการเงิน

 
๑.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
1
๒.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
1
๓.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
1
๔.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
1
๕.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
hspace=0

๖.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
hspace=0
 
๗.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
hspace=0Copyright © 2010 All Rights Reserved.