ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletติดตามและประเมินผลแผน
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงานประจำปี
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
dot
การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
dot
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletรายงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 6 เดือน
bulletรายงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรา ๙ วรรค ๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
   
๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
   
๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓                hspace=0
  
  
๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔                hspace=0
   
๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                hspace=0

 

- ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

hspace=0
- ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  hspace=0  
- ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ hspace=0
   
๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘          

 

๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                hspace=0

 

- ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

hspace=0
- ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  hspace=0  
- ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  hspace=0
 - ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  hspace=0
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                  

 

 

 

๑)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐               แบบ สขร_ต_ค_60.pdf
๒)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐                แบบ สขร_พ_ย_60.pdf
๓)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐                แบบ สขร_ธ_ค_60.pdf
 
                     
)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคาคม ๒๕๖๑                แบบ สขร_ ม_ค_61.pdf
       
 
๕)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพัน ๒๕๖๑               แบบ สขร_ก_พ_61.pdf
๖)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑                แบบ สขร_มี_ค_61.pdf
๗)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑                แบบ สขร_เม_ย_61.pdf
๘)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑                แบบ สขร_พ_ค_61.pdf
๙)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑               แบบ สขร_มิ_ย_61.pdf
๑๐)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑                แบบ สขร_ก_ค_61.pdf
๑๑)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑                แบบ สขร_ส_ค_61.pdf
๑๒)สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑            แบบ สขร_ก_ย_61.pdf
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562  
๑)สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ แบบ สขร_ ต_ค_ 61.pdf
๒)สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แบบ สขร_ พ_ย_ 61.pdf
๓)สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ แบบ สขร_ ธ_ค_ 61.pdf
๔)สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ แบบ สขร_ ม_ค_ 62.pdf
๕)สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แบบ สขร_ ก_พ_ 62.pdf
๖)สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  ๒๕๖๒ แบบ สขร_ มี_ค_ 62.pdf
๗)สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  ๒๕๖๒ แบบ สขร_ 1 (ม_ย_62).pdf
๘)สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๒ แบบ สขร_ 1 (พ_ค_62).pdf
๙)สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๒ แบบ สขร_ 1 (มิ_ย_ 62).pdf
๑๐)สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๒ แบบ สขร_ 1 (ก_ค_62).pdf
๑๑)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคา ๒๕๖๒  แบบ สขร_ 1 (ส_ค_ 62).pdf
๑๒)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒ แบบ สขร_ 1 (ก_ย_62).pdf
   
   
   

 

 
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.