ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
LINK / ในตำบล
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรา ๙ วรรค ๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
   
๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
   
๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓                hspace=0
  
  
๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔                hspace=0
   
๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                hspace=0

 

- ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

hspace=0
- ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  hspace=0  
- ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ hspace=0
   
๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘          

 

๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                hspace=0

 

- ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

hspace=0
- ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  hspace=0  
- ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  hspace=0
 - ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  hspace=0
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                  

 

๑) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืิอน ตุลาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  
๒) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

 
๓) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การบริาหารส่วนตำบลคุริง
                            
   
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.