ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
dot
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
bulletเรื่องน่าสนใจ
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletการโอนงบประมาณ
bulletการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
bulletงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
dot
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒การให้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. คุริง ทางเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.comตัวอย่าง.... การร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ article
ข้อมูลจาก : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐ตลาด 
 
 
 
 
             ++ การจัดการความรู้

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕ article
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ article
ต้อนรับสู่จังหวัดที ๗๗ ของประเทศไทย"จังหวัดบึงกาฬ" article
18 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย" article
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๖)พ.ศ.๒๕๕๒ article
สาระสำคัญของกฏหมายว่าด้วยศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
คู่มือ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ article
การขออนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการร่างกฏหมาย article
หลักการของพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐
คู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณารับผิดทางแพ่ง article
การเขียนหนังสือราชการ article
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.