ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletติดตามและประเมินผลแผน
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงานประจำปี
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
dot
การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
dot
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletรายงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 6 เดือน
bulletรายงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
 
1
  ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุริง
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙  ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ง  ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายนท ๒๕๔๙  ให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ศึกษา  ค้นคว้า  ตลอดจนเผยแพร่  จำหน่าย  จ่ายแจก  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
1

  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

          ๑. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
        ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.
1

  ข้อมูลข่าวสารที่กฏหมายกำหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

          ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
          ๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ฯ
1
  ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
          ๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
          ๒. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
1
  แบบฟอร์มคำร้อง
          แบบหนังสือคำขอข้อมูลข่าวสาร   /    แบบหนังสืออุทธรณ์    /    แบบหนังสือร้องเรียน   /    แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร
 

  ดรรชนีเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ตาม มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

            คู่มือหรือมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            คู่มือเกี่ยวกับภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง
            ข้อบัญญัติตำบล หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
ประชาสัมพันธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.