ReadyPlanet.com
dot
dot
แผนการป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต
bulletรายงานกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
dot
มาตรการภายในส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
dot
bulletมาตรการภายในส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletประมวลจริยธรรม
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletประกาศ/หลักเกณฑ์
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletติดตามและประเมินผลแผน
bulletรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงานประจำปี
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยชีพ
bullet รายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
รายงานผลความพึงพอใจ
dot
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
dot
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP)
dot
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP)
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพสปสช.อบต.คุริง
dot
bulletแผนปฎิบัติการ
คู่มือหรือมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า    มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน    มาตรฐานสะพาน
   มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ    มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
   มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก    มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
   มาตรฐานทางระบายน้ำ    มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ
   มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย    มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง    มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
   มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน    มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
   มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    มาตรฐานหอกระจายข่าว
   มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย    มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
   มาตรฐานระบบน้ำสะอาด    มาตรฐานหอพัก
   มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ    มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
   มาตรฐานการควบคุมอาคาร    มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
   มาตรฐานการวางผังเมือง    มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
   มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ    มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
   มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน    มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
   มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
   มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
   มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.    มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
   มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย    มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
   มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว    มาตรฐานการตลาด
   มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ    มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
   มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน    มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
   มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน    มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
   สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
Save Chumphon article
Save Chumphon article
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง article
ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคCopyright © 2010 All Rights Reserved.