ReadyPlanet.com
dot
dot
แผนการป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต
bulletรายงานกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
dot
มาตรการภายในส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
dot
bulletมาตรการภายในส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletประมวลจริยธรรม
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletประกาศ/หลักเกณฑ์
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletติดตามและประเมินผลแผน
bulletรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงานประจำปี
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยชีพ
bullet รายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
รายงานผลความพึงพอใจ
dot
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
dot
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP)
dot
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP)
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพสปสช.อบต.คุริง
dot
bulletแผนปฎิบัติการ
ข้อบัญญัติตำบล หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
๑. ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ข้อบังคับตำบล เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
1
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
Save Chumphon article
Save Chumphon article
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง article
ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคCopyright © 2010 All Rights Reserved.