ReadyPlanet.com
dot
dot
แผนการป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต
bulletรายงานกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
dot
มาตรการภายในส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
dot
bulletมาตรการภายในส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคลากร
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletประมวลจริยธรรม
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletประกาศ/หลักเกณฑ์
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletติดตามและประเมินผลแผน
bulletรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงานประจำปี
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยชีพ
bullet รายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
รายงานผลความพึงพอใจ
dot
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
dot
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP)
dot
bulletแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP)
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพสปสช.อบต.คุริง
dot
bulletแผนปฎิบัติการ
คู่มือเกี่ยวกับภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
Save Chumphon article
Save Chumphon article
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง article
ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคCopyright © 2010 All Rights Reserved.