ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
LINK / ในตำบล
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๖)พ.ศ.๒๕๕๒ article

 

            รายละเอียด      hspace=0
++ การจัดการความรู้

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕ article
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ article
ต้อนรับสู่จังหวัดที ๗๗ ของประเทศไทย"จังหวัดบึงกาฬ" article
18 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย" article
สาระสำคัญของกฏหมายว่าด้วยศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
คู่มือ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ article
การขออนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการร่างกฏหมาย article
หลักการของพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐
คู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
ตัวอย่าง.... การร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ article
ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณารับผิดทางแพ่ง article
การเขียนหนังสือราชการ article
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.