ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
dot
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletเรื่องน่าสนใจ
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
dot
bulletรายงานการประชุม
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
bulletพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558
dot
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัยการให้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. คุริง ทางเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.comประมวลจริยธรรม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุริงประกาศใช้บังคับประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑. ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 

๒. ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝายสภาฯ    

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.