ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
dot
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
dot
bulletรายงานการประชุม
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
bulletพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
bulletพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558
dot
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัยการให้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. คุริง ทางเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com18 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย" article

 ด้วยวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญยิ่งอันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ดู "กำเนิดการปกครองในรูปแบบสุขาภิบาล" ในเว็บไซด์ของเทศบาลนครสมุทรสาคร
++ การจัดการความรู้

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕ article
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ article
ต้อนรับสู่จังหวัดที ๗๗ ของประเทศไทย"จังหวัดบึงกาฬ" article
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๖)พ.ศ.๒๕๕๒ article
สาระสำคัญของกฏหมายว่าด้วยศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
คู่มือ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ article
การขออนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการร่างกฏหมาย article
หลักการของพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐
คู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
ตัวอย่าง.... การร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ article
ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณารับผิดทางแพ่ง article
การเขียนหนังสือราชการ article
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.