ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาสี่ปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletรายงานการประชุม
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
LINK / ในตำบล
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ

 

 

 

** ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักจ้าง                                                                                                                                            
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง       
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
** ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
** ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง 
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
** ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง    
** ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง         
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  ขององค์กานบริหารส่วนตำบล
คุริง
** ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  เป็นพนักงานจ้าง       
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง         
** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  เรื่องยกเลิกการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง      
** ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรของพนักงานจ้าง     
** ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรของพนักงานจ้าง           

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.