ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletติดตามและประเมินผลแผน
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงานประจำปี
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
dot
การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
dot
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletรายงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 6 เดือน
bulletรายงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี
แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้าชม เว็บไซต์ "องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง"
 
โปรด " คลิก " ในหัวข้อ หรือเติมคำลงในช่องว่าง และ " คลิก " ปุ่ม " ส่งเมล์ " เพื่อส่งความคิดเห็น


๑. อาชีพ : ข้าราชการพลเรือน
พนักงานท้องถิ่น
บุคคลทั่วไป
๒. ท่านเข้าชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน : ๑ - ๒ ครั้ง/สัปดาห์
มากกว่า ๒ ครั้ง/สัปดาห์
นาน ๆ ครั้ง
อ่านเมื่อมีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๓. ท่านชอบอ่านหัวข้อใดมากที่สุด :
๔. สาระของเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร : เหมาะสมดีแล้ว
ไม่เหมาะสม
ควรปรับปรุง
๕. รูปแบบ การจัดวาง การแสดงผล ของเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร : เหมาะสมดีแล้ว
ไม่เหมาะสม
ควรปรับปรุง
๖. ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้แก้ไข ปรับปรุง เว็บไซต์นี้ :**ตู้รับคำร้องทุกข์**

ส่งคำร้อง ... article
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.