ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletติดตามและประเมินผลแผน
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงานประจำปี
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
bulletประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
dot
การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
dot
bulletแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletรายงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 6 เดือน
bulletรายงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี
อัลบั้มรูปกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันลอยกระทง ณ เขื่อนคุริง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยทำความสะอาดเขื่อนเพื่อทำกิจกรรมวันลอยกระทง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม คาร์ฟรีเดย์ 2018
รายละเอียด:

        ปั่นรับลม ชมเขื่อนคุริง 

    อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

จุดปล่อยตัว ณ ประตูระบายน้ำคุริง

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : องค์การบริหารส่วนตำบลคุริงเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงได้เข้าร่วมพุดคุย ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : โครงการก่อสร้างถนนถนนคนกรีตเสริมเหล็ก สายยีลาน-ท่าใหญ่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง จัดประชาคมตำบลเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (12 ก.ย.61)
รายละเอียด:

 

 

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กันยายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : ซ่อมแซมปรับปรุงถนน
รายละเอียด:

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง รวมสมาชิกเจ้าหน้าที่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมถนน

จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 1
รายละเอียด:

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาฟุตบอล /วอลเลย์บอลหญิง หน่วยงานสัมพันธ์คัพ ครั้งที่1

ตั้งแต่วันที่15-25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.