ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
dot
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
dot
bulletเรื่องน่าสนใจ
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletการโอนงบประมาณ
bulletการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
bulletงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
dot
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒การให้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. คุริง ทางเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.comอัลบั้มรูปกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๕๗ หมุ่ที่ ๑,๔,๕
รายละเอียด:

 อบต.คุริง จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  เพื่ออนุรักษ์เทศกาลอันเป็นขนมธรรมเนียมอันดีงามของไทย

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ๕ ธันวา ๕๖
รายละเอียด:

 อบต.คุริงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราชเนื่องในวโรกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา ๕๖ ณ โรงเรียนประชานิคม ๒  พร้อมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมพสกนิกรอำเภอท่าแซะ และสหกรณ์นิคมท่าแซะ

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันลอยกระทงปี ๒๕๕๖
รายละเอียด:

 อบต.คุริง จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีอันดีงามของไทย ไว้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมีแต่โบราณของชาติไทย โดยมีนายกอบจ.สุพล จุลใส เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย สจ.สันต์ แซ่ตั้ง มาเป็นเกียรติในการร่วมงาน

จำนวนรูป : 34 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี ๒๔๔๖
รายละเอียด:

อบต.คุริงร่วมกับโรงเรียนประชานิคม ๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัย ทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ธันวาคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
รายละเอียด: อบต.คุริงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราชเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา ๕๕ ณ โรงเรียนประชานิคม ๒  พร้อมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมพสกนิกรอำเภอท่าแซะ  และสหกรณ์นิคมท่าแซะ
จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มีนาคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๕
รายละเอียด: อบต.คุริงจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๕
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มกราคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕
รายละเอียด: อบต.คุริงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ และเพื่อให้เด็กได้สนุกสนานควบคู่กับการเรียนรู้ ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองและครอบครัว
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ธันวาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียด: อบต.คุริงร่วมกับศาลจังหวัดชุมพร จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การติดต่อราชการศาล การขอประกันตัว กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายทั่วไป แก่ตัวแทนชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นักเรียนในเขตตำบลคุริง เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 ธันวาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
รายละเอียด: อบต.คุริงร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราชเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา ๕๔ พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 ธันวาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี ๒๕๕๔
รายละเอียด: อบต.คุริงร่วมกับโรงเรียนประชานิคม ๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัย ทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ ถวายพ่อหลวง
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.