ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletการจัดการความรู้
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
dot
งานบริหารงานทั่วไป
dot
bulletแผนพัฒนาบุคคล
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletประกาศใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร
dot
ประกาศ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
bulletมุมหนังสือราชการ
bulletรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหลักเกณฑ์การเลือกสรร/ผลการสอบ
bulletประมวลจริยธรรม
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
dot
งานนโยบายและแผน
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
งานการเงิน
dot
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนภูมิแสดงรายรับ - รายจ่าย
dot
งานงบประมาณ
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
dot
งานพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
bulletผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletรายชือคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
bulletรายชือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
dot
กิจการสภา
dot
bulletรายงานการประชุม
bulletประกาศกำหนดสมัยประชุม
dot
LINK / ในตำบล
dot
bulletโรงเรียนบ้านท่าลานทอง
bulletสหกรณ์นิคมท่าแซะ
bulletโรงเรียนประชานิคม ๒
dot
DOWNLOAD
dot
bulletเอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้
bulletแบบฟอร์มคำร้อง
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
dot
bulletประกาศแจ้งเตือนภัย
dot
กระบวนงาน
dot
อัลบั้มรูปกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม วันแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด:

 วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
รายละเอียด:

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบใหม่" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยและพิการ
รายละเอียด:

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง  ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพิการ ร่วมกับ รพ.ท่าแซะ , รพ.สต. คุริง และ รพ.สต.บ้านท่าลานทอง ณ ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุอำเภอท่าแซะ หมู่ที่ 2 ตำบล คุริง อำเภอ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม "สรุปบทเรียนประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน"
รายละเอียด:

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงได้เข้าร่วม มอบหลอดไฟประหยัดพลังงานในแกชาวบ้านที่มีการใช้ไฟฟ้าตามกำหนด เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดย สำหนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร 

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : นายกเข้าร่วมเปิดงานกีฬาสีประจำปี
รายละเอียด:

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ได้เข้าร่วมเปิดงานกีฬาสีประจำปี ณ โรงเรียนประชานิคม 2 วันที่ 13 กราฎาคม 2559

 

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการประชุมผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม
รายละเอียด:

 นายกองค์บริหารส่วนตำบลคุริง และพนักงานร่วมทั้งสมาชิก อ.บ.ต ได้เข้าร่วม โครงการประชุมผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 จังหวัด ชุมพร

 

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการคนคุริงสุขภาพดี ห่างไกลโรค
รายละเอียด:

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เข้าร่วมเปิดงาน โครงการคนคุริง สุขภาพดี ห่างไกลโรค ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

 

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : นายกเข้าร่วมเปิดงาน ก.ศ.น หมู่ที่ 4 ตำบล คุริง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร
รายละเอียด:

 เปิดศูนย์การเรียนรู้ ก.ศ.น หมู่ที่ 4 ตำบล คุริง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร นายกและพนังงานได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

 

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการชาวท่าแซะ ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย
รายละเอียด:

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คุริง ได้ร่วมกับตำรวจ สภ. ท่าแซะ รณรงค์ ให้ชาวท่าแซะ ขับขี่ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.